Опитування проводилося з 27 лютого по 8 березня  2007 року в усіх областях України, АРК і м. Києві. Всього за випадковою квотною вибіркою з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України  (населений пункт, в якому проживає респондент, стать, вік, освіта) було опитано 2500 респондентів. Після чистки масиву анкет (вибраковки таких, що не відповідають репрезентативності вибіркової сукупності) для аналізу було залишено 2489 анкет. Допустима статистична похибка становить 2,5 %.

Квотна, а не маршрутна вибірка була вибрана для того, щоб максимально збільшити анонімність опитування. Бо як показує практика подібних  соціологічних досліджень (особливо досліджень в ході президентської кампанії 1999 і 2004 років) при по квартирному опитуванні населення значна частина респондентів або починає давати неправдиву відповідь, або не дає змістовної відповіді, “ховаючись” за пунктом “важко відповісти”.

Якi   життєвi   проблеми   Вас   найбiльше   непокоять?

зростання безробiття -20.6%; полiтична нестабiльнiсть - 33.7%; зростання цiн - 70.1%; зростання злочинностi - 19.3%; низький рiвень зарплат, пенсiй - 46.1%; затримка зарплати, пенсiї - 10.6%; непрофесiоналiзм представникiв центральних органiв влади - 13.7%; екологiчна ситуацiя - 19.5%; криза моралi, культури - 21.5%; медичне обслуговування - 36.1%; транспортне обслуговування - 12.1%; якiсть та доступнiсть освiти - 13.3%; корупцiя - 22.3%; житлово комун. обслуговування (тепло, вода, електроенергiя) - 22.4%; житлова проблема - 20.5%; стосунки з Росiєю - 16.7%; податкова полiтика влади - 6.1%; зловживання владою - 19.1%; розповсюдження наркоманiї та СНIДу - 19.2%; непрофесiоналiзм представникiв мiсцевих органiв влади - 11.2%; приватизацiя землi - 8.4%; криза в роботi Верховної Ради - 17.0%; надання росiйськiй мовi статусу офiцiйної - 13.0%; єднiсть Захiдної та Схiдної України - 7.5%; вступ України до ЄС i НАТО - 14.5%; iнше - 1.0%.

Як   Ви   оцiнюєте   матерiальний   стан   Вашої   сiм’ї?

ледве зводимо кiнцi з кiнцями - 14.3%; на харчування вистачає, але придбання одягу чи взуття вже викликає труднощi - 36.3%; в цiлому на життя вистачає, але на придбання таких речей як меблi, холодильник, телевiзор коштiв не вистачає - 42.1%; нiяких матерiальних труднощiв не вiдчуваємо - 7.1%.

Як   Ви   оцiнюєте   свої   життєвi   перспективи   на   найближчi   роки?

можна розраховувати на помiтне покращення справ - 6.7%; можна очiкувати деяких зрушень на краще - 32.1%; все залишиться, як є - 29.3%; слiд очiкувати деякого погiршення справ - 16.4%; слiд очiкувати значного погiршення справ - 5.7%; важко вiдповiсти - 9.8%.

Яким   чином   змiнилося   Ваше   життя   за   три   мiсяцi   правлiння   нового   Уряду   Ю.Тимошенко?

однозначно покращилося - 3.9%; бiльше покращилося, нiж погiршилося - 19.3%; залишилося без змiн - 41.3%; бiльше погiршилося, нiж покращилося - 21.4%; однозначно погiршилося - 10.5%; важко вiдповiсти - 3.6%.

Опозицiя   блокує   трибуну   Верховної   Ради.   Ви   її:

пiдтримую - 25.0%; засуджую - 54.8%; мене це не цiкавить - 19.5%.

Чи   пiдтримуєте   Ви   iдею   дострокових   парламентських   виборiв,   у   зв`язку   з   кризою   дiяльностi   Верховної   Ради? 

однозначно, так - 9.8%; скорiше за все, так - 16.2%; скорiше за все, нi - 24.0%; однозначно, нi - 35.7%; важко вiдповiсти - 13.8%.

А   якби   сьогоднi   вiдбулися   вибори   до   Верховної   Ради   України,   то   якiй   полiтичнiй   силi   Ви   вiддали   б   свiй   голос?

Партiя регiонiв України (Вiктор Янукович) - 23.9%; КПУ (Петро Симоненко) - 6.8%; СПУ (Олександр Мороз) - 2.5%; ПСПУ (Наталiя Вiтренко) - 1.7%; Партiя зелених України - 0.7%;

Блок партiй "Наша Україна - Народна самооборона" (В`ячеслав Кириленко) - 10.4%; Народна партiя (Володимир Литвин) - 5.6%; Блок Ю.Тимошенко - 30.0%; Не довiряю нiкому - 17.1%; Iншiй - 1.0%.

Як би Ви оцінили за п’ятибальною шкалою діяльність таких осіб і органів влади? (Шкала „плюс” - сумарні позитивні оцінки, шкала „мінус” – сумарні негативні оцінки).

Ви   хотiли,   щоб   Україна   у   майбутньому:

розвивалась як незалежна держава - 62.9%; об`єдналася в союзi з Росiєю i Бiлорусiєю - 22.5%; створила з бiльшiстю колишнiх радянських республiк новий Союз - 8.3%; iнше - 2.2%; важко вiдповiсти - 3.9%.

Як   Ви   ставитесь   до   купiвлi   продажу   землi?

треба дозволити продаж землi без будь яких обмежень - 8.5%; можна дозволити купiвлю продаж тiльки присадибних дiлянок - 25.7%; треба дозволити продаж землi тiльки громадянам України - 26.2%; заборонити купiвлю продаж землi - 24.2%; важко вiдповiсти - 14.1%.

Якби   сьогоднi   вiдбувалися   президентськi   вибори,   то   за   кого   б   Ви   голосували?

Богатирьову Раїсу - 1.7%; Литвина Володимира - 7.3%; Луценка Юрiя - 2.4%; Мороза Олександра - 2.7%; Симоненка Петра - 6.1%; Тимошенко Юлiю - 30.5%; Ющенка Вiктора - 9.6%; Януковича Вiктора - 23.3%; Яценюка Арсенiя - 4.2%; Iншого - 10.5%.

Як   Ви   вважаєте,   чи   має   шанси   жiнка   стати   Президентом   України?

так - 60.5%; нi - 29.4%; важко вiдповiсти - 9.3%.

Чи   пiдтримуєте   Ви   iдею   вступу   України   до   НАТО?

однозначно пiдтримую - 11.0%; скорiше пiдтримую, нiж не пiдтримаю - 19.5%; скорiше не пiдтримую, нiж пiдтримаю - 21.3%; однозначно не пiдтримую - 34.6%; важко вiдповiсти - 12.7%.

У   суспiльствi   обговорюються   строки   проведення   референдуму   з   приводу   вступу   України   до   НАТО.   Як   Ви   вважаєте,   коли   потрiбно   проводити   референдум?

сьогоднi, на етапi пiдготовки до вступу - 36.1%; напередоднi вступу, коли проблема постане практично - 26.6%; референдум не потрiбний, цю проблему може вирiшити Верховна Рада - 16.0%; важко вiдповiсти - 20.5%.

А   якби   сьогоднi   вiдбувся   референдум   щодо   вступу   України   в   НАТО,   то   як   би   Ви   проголосували? 

однозначно за - 11.5%; скорiше за, нiж протии - 20.2%; скорiше проти, нiж за - 19.7%; однозначно протии - 35.6%; важко вiдповiсти - 12.2%.

Росiя   погрожує   Українi   "адекватними   заходами",   якщо   остання   вступить   до   НАТО,   а   сама   широко   спiвробiтничає   з   НАТО.   Як   Ви   оцiнюєте   таку   полiтику?

це правильна полiтика Росiї - 18.2%; це полiтика подвiйних стандартiв - 18.9%; це втручання у внутрiшнi справи України - 35.3%; важко вiдповiсти - 26.7%.

Як   Ви   вважаєте,   чи   правильною   є   система   виборiв   народних   депутатiв   за   вiдсутнiстю   представникiв   виборчих   округiв   (вибори   тiльки   за   партiйними   списками)?

правильною - 18.8%; неправильною - 55.7%; важко вiдповiсти - 24.8%.

Директор з наукових питань, кандидат філос. наук,  доцент Сагалаков Б.Ф.

 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram