Альтернативні та відновлювальних джерела енергії у регіональних та загальнодержавному паливно-енергетичних балансах України

16:46, 15 листопада 2006
Останні події
3 0

На сучасному етапі розвитку України збалансоване платоспроможне використання тра-диційних енергетичних ресурсів та зменшення їхнього споживання за рахунок впровадження новітніх технологій з перспективних напрямів розвитку перетворюються на гостру потребу сьогодення, найважливішу складову енергетичної безпеки держави.

Успіх, як впровадження окремих проектів, так і виконання загальнодержавних програм багато в чому залежить від постійного відслідковування, аналізу та прогнозування з боку держави тих процесів що відбуваються на енергетичному ринку. Універсальними інструмен-тами для такої системної роботи мають бути регіональні  та загальнодержавний паливно-енергетичні баланси, що відображають співвідношення між витратами і надходженням енергії з врахуванням змін запасів енергоресурсів.

На жаль, нинішній стан справ у сфері обліку енергоресурсів поки-що гальмує розвиток ринкових відносин у економіці країни, сприяє наявності прямих втрат та неефективному використанню ресурсів.

Одним з нових стратегічних напрямів державної політики у сфері енергоефективності та в роботі Національного агентства  України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) є створення державної системи моніторингу виробництва, споживання експорту та імпорту енергоносіїв. Національне агентство  нині приймає активну участь у підготовці постанови Кабінету міністрів України про «Порядок формування єдиного паливно-енергетичного балансу держави і проведення моніторингу його показників», а також відповідної цільової «Програми формування єдиного паливно-енергетичного балансу  держа-ви, створення державної системи проведення моніторингу його показників та рівня енергетич-ної безпеки».

Крім розв’язання проблем пов’язаних з енергоефективністю вітчизняної економіки та жи-тлово-комунального господарства, серед головних завдань НАЕР - сприяння збільшенню використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії. І саме в цьому напрямі маємо значний потенціал, який поки-що використовується не більше ніж на 0,7%. Загальний річний  техніко-досяжний енергетичний потенціал  альтернативних та відновлюваних джерел енергії України в перерахунку на умовне паливо становить 79 мільйонів тон, або 34% від обсягів споживання первинних енергоносіїв.

Перспективними напрямами використання альтернативних та відновлюваних джерел ене-ргії в Україні є: біоенергетика (на базі використання біомаси як для прямого спалювання, так і для отримання біогазу); розвиток виробництва синтетичного газу; розвиток виробництва біопалива (біоетанол, сумішеві бензини, біодизель); використання шахтного метану; мала гідро та теплоенергетика.

ЗМІ, а відповідно і громадськість, вже достатньо добре обізнані з ініціативами Націона-льного агентства, щодо розгортання  виробництва синтез-газу, реальними прикладами та перевагами від його використання. Що ж до подальших перспектив, то слід зазначити, що в Україні діє 158 газорозподільних станцій, у разі обладнання їх установками по виробництву синтез-газу можливо збільшити поставки газу на 25% (суміш природного та синтетичного газу). При цьому не відбуватиметься зменшення калорійності газу, на відміну від європейсь-ких розробок - використання інертних газів для змішування з природним.

Досить перспективним, а отже достатньо привабливим як для держави, так і для приват-них інвесторів, є виробництво біопалива. Так зокрема, в Україні діє біля 70 спиртових заводів використання продукції та відходів виробництва яких може дозволити виробляти біоетанол. Є відповідні вітчизняні розробки (на рівні технічних умов) виробництва сумішевих бензинів у пропорції 60 на 40. Промислове впровадження цієї технології може дати 500 000 тон         достатньо дешевого біопалива на рік, що дозволить значно покращити стан забезпечення паливом сільського господарства.  

Ще один перспективний напрям розвитку альтернативної енергетики - видобуток метану з вугільних родовищ. За умови залучення інвестицій на впровадження відповідних  технологій  та використання  міжнародного досвіду, цілком  можливо

у найближчі три роки отримати від 2 до 4 мільярдів кубометрів метану, а до 2030 року досягти рівня 6-9 мільярдів кубометрів на рік.

Позитивним, але поки-що єдиним, досвідом рентабельного використання метану в Украї-ні є орендне підприємство "Шахта ім. Засядька". На цьому підприємстві за рахунок викорис-тання метану виробляється щомісячно близько 15 мільйонів кіловат/годин електроенергії та понад 30 Гігакалорій теплової енергії. У перерахунку на природний газ, це дає змогу заміщен-ня 10 мільйонів кубометрів.

 Що ж до інших місцевих видів палива (буре вугілля, торф, солома, відходи деревооброб-ки тощо) їх економічно доцільний потенціал складає 36 мільйонів тон умовного палива на рік. Існуючі технології як прямого спалювання, так і виробництво синтетичного палива, можуть дати заміщення 30 мільярдів кубометрів природного газу.

Національне агентство активно співпрацює з центральними та місцевими органами вико-навчої влади, науково-дослідними інститутами, спеціалістами на місцях з метою вивчення та врахування, вже в найближчому майбутньому, при складанні паливно-енергетичних балансів потенціалу альтернативних та відновлюваних джерел енергії, а також з метою остаточного відпрацювання механізмів фінансування як окремих проектів, так і відповідних програм на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Для законодавчого та адміністративного забезпечення збільшення частки альтернативних та відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному балансі країни НАЕР вважає за доцільне вжити таких заходів:

- Переглянути діючу "Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та віднов-люваних джерел енергії та малої гідро - і теплоенергетики" (схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 31. 12. 97р. № 1505) і створити, по суті нову, з урахуванням гармонізації законодавства України із законодавством країн-членів ЄС.

- Створити державні компанії для реалізації основних напрямів розвитку альтернативних джерел енергії в Україні (виробництво синтетичного газу - НАК "Синтез-газ", виробництво біопалива - Енергосервісна компанія "БіоЕско").

- Прийняти Закони України (проекти яких підготовлені фахівцями НАЕР):“Про забез-печення ефективного використання енергетичних ресурсів”,“Про комерційний облік ресур-сів, передача яких здійснюється мережами” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження” (реєстр. № 9001 від 24.01.06).

- Створити Загальнодержавний фонд енергоефективності та енергозбереження за ра-хунок цільових надбавок на електричну та теплову енергію, який би поповнювався за рахунок підвищеної плати за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

- Забезпечити контроль за впровадженням проектів, які реалізуються за рахунок суб-венції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 54 Закону України “Про Державний бюджет на 2006 рік”.

- Забезпечити провадження механізму фінансування енергоефективних проектів за раху-нок пільгових кредитів відповідно до статті 117 Закону України “Про Державний бюджет на 2006 рік”.

Крім того, у даний час, фахівцями Національного агентства готується перелік проектів, які можуть зацікавити інвесторів.

Загалом в Україні є чудові розробки з енергоефективних та енергозберігаючих техноло-гій, але для переходу від окремих експериментів до промислового використання, маємо, спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін, знайти чіткі відповіді на два запитання, по-перше, які проекти дійсно є ефективними і по-друге, яким чином забезпечити фінансування кожного конкретного проекту, або програми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter